Dyrektor szkoły

Gabriela Malinowska - Dyrektor

Informacje

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Szkołą kieruje dyrektor, któremu stanowisko powierza i z tego stanowiska odwołuje Zarząd Miejski w Zelowie. Zasady powołania i odwołania dyrektora szkoły określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dyrektor szkoły dokonuje powierzenia stanowisk wymienionych w ust.2. i odwołania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
Do kompetencji dyrektora szkoły należy kierowanie bieżącym procesem dydaktyczno - wychowawczym poprzez:
1) wytyczanie kierunków rozwoju i doskonalenia pracy,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków
harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej w ramach jej kompetencji,
5) przygotowanie i zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej,
zawieszanie uchwał rady zgodnie z obowiązującą procedurą,
6) inne działania wynikające z ustaleń organu prowadzącego i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny oraz przepisów prawnych.
Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły poprzez podejmowanie decyzji w sprawach:
1) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
2) nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami
szkoły oraz jego rozwiązywania w sytuacjach wynikających z Karty
Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
5) innych decyzji wynikających z przepisów prawa,
6) sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i działalności szkoły.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-09-01
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Malinowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 20:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1051
17 lutego 2020 18:57 (Karolina Kazimierczak) - Aktualizacja danych organu: Dyrektor szkoły.
28 listopada 2019 13:32 (Karolina Kazimierczak) - Usunięcie stanowiska.
28 listopada 2019 13:31 (Karolina Kazimierczak) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.