Przedmiot działań i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy nauczyciela.
Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:
 - naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
 - poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 - dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
 - rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
 - rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 - traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
 - poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 - poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.

Informacje o użytkownikach: Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 20:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 146
28 czerwca 2016 20:44 (Barbara Klewin ) - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2016 20:42 (Barbara Klewin ) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2016 20:41 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.