Administracja szkoły

Stanowiska

Samodzielny Referent

Informacje

Samodzielny Referent - Mirosława Niedzielska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
I. Podporządkowanie służbowe:

1. Samodzielny referent ds. administracyjnych podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

2. Ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań, wynikających z zakresu obowiązków.

II. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych

2. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu szkoły poprzez:

- przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń, rozporządzeń,

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje i inne),

- zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych i wykorzystywanych danych osobowych oraz właściwe przechowywanie pieczęci urzędowych,

- organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych,

- właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum,

- przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej,

- prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi,

- organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji i przesyłek pocztowych,

- obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (np. "sekretariat uczniowski",edytor tekstów),

- obsługa kserokopiarki i faxu,

- przygotowywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, służbowych, duplikatów świadectw, zaświadczeń itp.

3. Współpraca z dyrekcją szkoły we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki, a szczególnie w zakresie:

- prowadzenia księgi uczniów,

- prowadzenia księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz kontroli wykonywania tego obowiązku,

- opracowania sprawozdawczości statystycznej,

- gromadzenia, wstępnej weryfikacji i opracowywania wniosków oraz realizacji funduszu świadczeń socjalnych,

- prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych do 14 000 euro.

4. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.

5. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych.

6. Samodzielny referent ponosi odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji.

7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły, wynikających z potrzeb placówki.

III. Zakres uprawnień:

1. Samodzielny referent ma prawo do:

- wnioskowania we wszystkich sprawach, wynikających z funkcjonowania placówki,

- reprezentowania na zewnątrz interesów szkoły w sprawach wynikających z zakresu czynności.


Czas pracy: 40 godzin / tygodniowo.


INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Intendent

Informacje

Intendent - Danuta Słomian

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
I. Podporządkowanie służbowe:

1. Intendent odpowiada przed dyrektorem szkoły za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie wszystkich zadań, wynikających ze stosunku pracy i zakresu obowiązków.

2. Bezpośrednim przełożonym intendenta jest wicedyrektor szkoły.

3. Wszelkie sprawy finansowe związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki intendent uzgadnia z wicedyrektorem oraz głównym księgowym.

II. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych,

2. prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i magazynowej stołówki i kuchni szkolnej, w tym:

- prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych do 14 000 euro,

- prowadzenie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, spożywcze i chemiczne,

- opracowywanie dekadowych jadłospisów, zgodnych z ustalonymi normami oraz przestrzeganie ich prawidłowej realizacji,

- prowadzenie raportów żywieniowych, kartoteki ilościowej i magazynowej; sporządzanie miesięcznych zestawień raportów żywieniowych oraz uzgadnianie kartoteki magazynowej z ewidencją prowadzoną przez księgowość,

- odprowadzanie przyjętych kwot do banku w dniu ich pobrania,

- dokonywanie wydatków ze zwróceniem uwagi na ich celowość i legalność oraz oszczędność; opisanie i sprawdzenie faktur pod względem formalnym

i rachunkowym,

- dokonywanie rozliczeń z tytułu wszelkich wpływów w komórce księgowości,

- ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie obowiązujących instrukcji, a w szczególności wykonywanie zgodnie z przepisami swych obowiązków.

3. Prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków, przyjmowanie zgłoszeń do korzystania ze stołówki szkolnej oraz wpłat z tego tytułu, wydawanie ich potwierdzeń; limity wydawanych posiłków oraz wysokość ceny uzgadniane są w trybie określonym przepisami prawa.

4. Sporządzanie listy uczniów, którym obiady są refundowane.

5. Uczestniczy planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni do wiadomości żywionych.

6. Intendent ponosi odpowiedzialność materialną za oddane jego pieczy i użytkowane mienie, będące własnością placówki.

7. Współpraca z nauczycielami we wszystkich sprawach związanych z korzystaniem ze stołówki przez uczniów.

8. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę w zakresie realizowanych przez niego obowiązków.

9. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych.

10. Umiejętność korzystanie z urządzeń biurowych: komputer, telefax, kserokopiarka, niszczarka. Wykorzystywanie programów: Microsoft Word, Microsoft Excel oraz programów specjalistycznych.

11. Prowadzenie i nadzorowanie wywozu obiadów do Szkoły Podstawowej w Kociszewie, Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich i ZSO w Zelowie.

12. Odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji.

13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z potrzeb placówki.

14. Czas pracy intendenta - 40 godzin tygodniowo, w godzinach od 7.00 – 15.00.

Obecność w pracy intendent potwierdza na liście obecności.Powyższy zakres obowiązków obowiązuje od dnia 1 marca 2011r. do odwołania

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Zakres obowiązków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-05-14
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jan Kozłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 21:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 190
27 września 2016 20:50 (Barbara Klewin ) - Zmiana danych jednostki.
02 czerwca 2016 20:18 (Barbara Klewin ) - Aktualizacja danych stanowiska: Samodzielny Referent.
07 lutego 2016 21:28 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Intendent.