Obsługa szkoły

Stanowiska

Kucharz

Informacje

Kucharz - Monika Daroch

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Zakres obowiązków:

1. Przestrzegać obowiązujących przepisów regulujących porządek i dyscyplinę pracy oraz regulaminu pracy.

2. Przestrzegać zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

3. Przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki.

4. Porcjować posiłki zgodnie z normą i nadzorować ich wydawanie.

5. Z każdego posiłku zostawić próby pokarmowe.

6. Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie.

7. Sporządzać codziennie zapotrzebowanie żywnościowe.

8. Organizować i kierować pracą pomocy kuchennych.

9. Prowadzić magazyn podręczny.

10. Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość w kuchni.

11. Brać udział w ustalaniu jadłospisów.

12. Wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 14.00.

13. Obecność w pracy potwierdzać podpisem na liście obecności.

14. Wykonywać inne czynności wynikające z organizacji pracy i powierzone przez szefa kuchni i dyrektora szkoły.

Robotnik prac lekkich

Informacje

Robotnik prac lekkich - Agnieszka Tosik

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Obowiązki robotnika do pracy lekkiej:

1. Wstępna obróbka wszelkich surowców do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie.

2. Rozdrabnianie surowców z uwzględnieniem wymagań technologii i instrukcji obsługi maszyn.

3. Pomoc w przygotowaniu potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.

4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

5. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej godzinie.

6. Utrzymywanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni i innych pomieszczeń w przydzielonym terenie.

7. Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

8. Mycie, wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego.

9. Doraźne zastępstwo kucharza podczas jego nieobecności.

10. Natychmiastowe zgłaszanie dyrekcji szkoły usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.

11. Realizowanie poleceń kucharza w sprawach gospodarki żywieniowej.

12. Czas pracy – 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 14.00, obecność w pracy robotnik do pracy lekkiej potwierdza podpisem na liście obecności.

13. Przełożony robotnika do pracy lekkiej może zlecić wykonanie innej pracy niż określona w niniejszym przydziale, jeśli dodatkowa praca mieści się w ustalonym czasie pracy.

14. Dyrektor może zlecić robotnikowi do pracy lekkiej dodatkowe zadania.

15. Robotnik do pracy lekkiej zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej.

16. Robotnik do pracy lekkiej zobowiązany jest do przestrzegania czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego w szkole.Powyższy zakres obowiązków obowiązuje od dnia 1 marca 2011r. do odwołania.

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 14.00.

Sprzątaczka

Informacje

Sprzątaczka - Maria Kluka

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Obowiązki sprzątaczki:

1. Sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą być zmienione w wypadku konieczności.

2. Zamiatanie i mycie schodów.

3. Codzienne zamiatanie, odkurzanie i mycie szatni, klas lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkole.

4. Codzienne wietrzenie pomieszczeń.

5. Codzienne opróżnianie koszy.

6. Codzienne mycie łazienek z użyciem środków dezynfekujących.

7. Ścieranie kurzu ze sprzętów, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, obrazów (antyram), gablot.

8. Raz w tygodniu generalne porządki.

9. Raz w miesiącu lub w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły pastowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.

10. W czasie ferii zimowych i wakacji – mycie okien, trzepanie dywanów, pranie firan i zasłon.

11. Sprzątanie szkoły po remontach.

12. Zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora (woźnego).

13. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

14. Pilnowanie, aby na terenie nie przebywały osoby postronne.

15. Czas pracy – 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 15.00, 12.00 - 20.00.

16. Obecność sprzątaczka potwierdza codziennie podpisem na liście obecności.

17. Sprzątaczka obowiązana jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej.

18. Sprzątaczka zobowiązana jest do przestrzegania czasu pracy wg grafiku dyżurów i regulaminu pracy.

19. Sprzątaczka nie udziela informacji na temat uczniów.

20. Wykonywanie innych poleceń dyrektora lub wicedyrektora szkoły związanych z organizacją pracy w szkole.

21. Sprzątaczka bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

Sprzątaczka

Informacje

Sprzątaczka - Maria Antoszczyk

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Obowiązki sprzątaczki:

1. Sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą być zmienione w wypadku konieczności.

2. Zamiatanie i mycie schodów.

3. Codzienne zamiatanie, odkurzanie i mycie szatni, klas lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkole.

4. Codzienne wietrzenie pomieszczeń.

5. Codzienne opróżnianie koszy.

6. Codzienne mycie łazienek z użyciem środków dezynfekujących.

7. Ścieranie kurzu ze sprzętów, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, obrazów (antyram), gablot.

8. Raz w tygodniu generalne porządki.

9. Raz w miesiącu lub w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły pastowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.

10. W czasie ferii zimowych i wakacji – mycie okien, trzepanie dywanów, pranie firan i zasłon.

11. Sprzątanie szkoły po remontach.

12. Zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora (woźnego).

13. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

14. Pilnowanie, aby na terenie nie przebywały osoby postronne.

15. Czas pracy – 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 15.00, 12.00 - 20.00.

16. Obecność sprzątaczka potwierdza codziennie podpisem na liście obecności.

17. Sprzątaczka obowiązana jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej.

18. Sprzątaczka zobowiązana jest do przestrzegania czasu pracy wg grafiku dyżurów i regulaminu pracy.

19. Sprzątaczka nie udziela informacji na temat uczniów.

20. Wykonywanie innych poleceń dyrektora lub wicedyrektora szkoły związanych z organizacją pracy w szkole.

21. Sprzątaczka bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

Sprzątaczka

Informacje

Sprzątaczka - Urszula Drutowska

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Obowiązki sprzątaczki:

1. Sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą być zmienione w wypadku konieczności.

2. Zamiatanie i mycie schodów.

3. Codzienne zamiatanie, odkurzanie i mycie szatni, klas lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkole.

4. Codzienne wietrzenie pomieszczeń.

5. Codzienne opróżnianie koszy.

6. Codzienne mycie łazienek z użyciem środków dezynfekujących.

7. Ścieranie kurzu ze sprzętów, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, obrazów (antyram), gablot.

8. Raz w tygodniu generalne porządki.

9. Raz w miesiącu lub w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły pastowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.

10. W czasie ferii zimowych i wakacji – mycie okien, trzepanie dywanów, pranie firan i zasłon.

11. Sprzątanie szkoły po remontach.

12. Zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora (woźnego).

13. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

14. Pilnowanie, aby na terenie nie przebywały osoby postronne.

15. Czas pracy – 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 15.00, 12.00 - 20.00.

16. Obecność sprzątaczka potwierdza codziennie podpisem na liście obecności.

17. Sprzątaczka obowiązana jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej.

18. Sprzątaczka zobowiązana jest do przestrzegania czasu pracy wg grafiku dyżurów i regulaminu pracy.

19. Sprzątaczka nie udziela informacji na temat uczniów.

20. Wykonywanie innych poleceń dyrektora lub wicedyrektora szkoły związanych z organizacją pracy w szkole.

21. Sprzątaczka bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

Sprzątaczka

Informacje

Sprzątaczka - Katarzyna Filipek

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Obowiązki sprzątaczki:

1. Sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą być zmienione w wypadku konieczności.

2. Zamiatanie i mycie schodów.

3. Codzienne zamiatanie, odkurzanie i mycie szatni, klas lekcyjnych i innych pomieszczeń w szkole.

4. Codzienne wietrzenie pomieszczeń.

5. Codzienne opróżnianie koszy.

6. Codzienne mycie łazienek z użyciem środków dezynfekujących.

7. Ścieranie kurzu ze sprzętów, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, obrazów (antyram), gablot.

8. Raz w tygodniu generalne porządki.

9. Raz w miesiącu lub w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły pastowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.

10. W czasie ferii zimowych i wakacji – mycie okien, trzepanie dywanów, pranie firan i zasłon.

11. Sprzątanie szkoły po remontach.

12. Zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora (woźnego).

13. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

14. Pilnowanie, aby na terenie nie przebywały osoby postronne.

15. Czas pracy – 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 15.00, 12.00 - 20.00.

16. Obecność sprzątaczka potwierdza codziennie podpisem na liście obecności.

17. Sprzątaczka obowiązana jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej.

18. Sprzątaczka zobowiązana jest do przestrzegania czasu pracy wg grafiku dyżurów i regulaminu pracy.

19. Sprzątaczka nie udziela informacji na temat uczniów.

20. Wykonywanie innych poleceń dyrektora lub wicedyrektora szkoły związanych z organizacją pracy w szkole.

21. Sprzątaczka bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

Konserwator

Informacje

Konserwator - Sylwester Gryś

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Do zadań konserwatora należy:

1. Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.

2. Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) i drewnianych – drzwi, ławki itp.

3. Konserwowanie i naprawa zamków drzwiowych, meblowych.

4. Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.

5. Naprawa urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.

6. Naprawa i wymiana uchwytów okiennych.

7. Pełnienie nadzoru nad kotłownią olejową.

8. Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie szkolnych zleceń.

9. Dbanie o czystość terenu szkolnego (koszenie trawników szkolnych, przycinanie żywopłotu, zamiatanie terenu wokół szkoły, odśnieżanie).

10. Drobne naprawy dachu, instalacji odgromowej i rynien.

11. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

12. Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.

13. Naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych w budynku szkoły w związku z uroczystościami państwowymi.

14. Naprawa i konserwacja drzwi i innych urządzeń drewnianych.

15. Wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn w zakresie:

a) napraw elektrycznych,

b) naprawach urządzeń sanitarnych,

c) napraw hydraulicznych, zapchanych zlewów, umywalek i innych.

16. Pracownik obowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązującego regulaminu pracy, zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej.

17. Stosowanie przepisów BHP i ppoż. podczas wykonywanej pracy.

18. Wymiar czasu pracy wynosi 40 godz. tygodniowo, od poniedziałku do piątku, godziny pracy od 7.00 – 15.00 .

19. Obecność w pracy potwierdzać podpisem na liście obecności.

20. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez dyrektora szkoły.

21. Konserwator podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

22. Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Pomoc kuchenna

Informacje

Pomoc kuchenna - Małgorzata Chodak

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Obowiązki pomocy kuchennej:

1. Wstępna obróbka wszelkich surowców do przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie.

2. Rozdrabnianie surowców z uwzględnieniem wymagań technologii i instrukcji obsługi maszyn.

3. Pomoc w przygotowaniu potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.

4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

5. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej godzinie.

6. Utrzymywanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni i innych pomieszczeń w przydzielonym terenie.

7. Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

8. Mycie, wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego.

9. Doraźne zastępstwo kucharza podczas jego nieobecności.

10. Natychmiastowe zgłaszanie dyrekcji szkoły usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.

11. Realizowanie poleceń kucharza w sprawach gospodarki żywieniowej.

12. Czas pracy – 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 14.00, obecność w pracy pomoc kuchenna potwierdza podpisem na liście obecności.

13. Przełożony pomocy kuchennej może zlecić wykonanie innej pracy niż określona w niniejszym przydziale, jeśli dodatkowa praca mieści się w ustalonym czasie pracy.

14. Dyrektor może zlecić pomocy kuchennej dodatkowe zadania.

15. Pomoc kuchenna zobowiązana jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego i przestrzegania tajemnicy służbowej.

16. Pomoc kuchenna zobowiązana jest do przestrzegania czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego w szkole.

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 14.00.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-05-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jan Kozłowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 21:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 194
28 września 2016 20:33 (Barbara Klewin ) - Aktualizacja danych stanowiska: Pomoc kuchenna.
28 września 2016 20:33 (Barbara Klewin ) - Aktualizacja danych stanowiska: Konserwator.
27 września 2016 20:50 (Barbara Klewin ) - Zmiana danych jednostki.