Wicedyrektor

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:
Wicedyrektor szkoły wykonuje zadania wynikające z przydziału czynności ustalonego przez dyrektora szkoły.
Wicedyrektor szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły
i reprezentuje ją na zewnątrz pod nieobecność dyrektora szkoły
lub z jego polecenia,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, hospitując lekcje i zajęcia
pozalekcyjne oraz badając wyniki nauczania wg harmonogramu
hospitacji opracowanego na każdy rok szkolny,
3) przy pomocy pedagoga szkolnego, wychowawców klas i pielęgniarki
szkolnej organizuje opiekę psychofizyczną i zdrowotną nad
uczniami,
4) współdziała z dyrektorem szkoły w planowaniu remontów bieżących
i kapitalnych obiektów szkolnych,
5) współdziała z dyrektorem szkoły w realizacji uchwał rady
pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
6) wraz z odpowiednimi komisjami rady pedagogicznej opracowuje
kalendarz szkoły,
7) wraz z dyrektorem szkoły ocenia pracę podległych kierownictwu
szkoły nauczycieli i pracowników,
8) sporządza z odpowiednimi komisjami tygodniowy rozkład zajęć
szkolnych,
9) odpowiada za współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
10)ma prawo używania pieczątki imiennej oraz podpisywania pism,
których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji,
11)wicedyrektor wykonuje inne, nie sprzeczne z prawem, zadania
zlecone przez dyrektora szkoły, nadzoruje działalność świetlicy
i stołówki oraz biblioteki.

Stanowiska

Wicedyrektor

Wicedyrektor od 01.09.2016 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2016 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Klewin
Ilość wyświetleń: 234
28 września 2016 20:47 (Barbara Klewin ) - Aktualizacja danych stanowiska: Wicedyrektor od 01.09.2016 r..
28 września 2016 20:46 (Barbara Klewin ) - Aktualizacja danych stanowiska: Wicedyrektor.
28 września 2016 20:46 (Barbara Klewin ) - Zmiana danych jednostki.